Wystawa Zamek Zamek Zamek Zamek Zamek

WCGA 2.0   kontrast   A+   A-   reset


Zamek Książąt Pomorskich  Muzeum w Darłowie
tel./fax. +48 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

Godziny otwarcia muzeum:

 

1 V - 31 VIII

czynne codziennie

w godz. 10 - 18

kasa czynna do godz. 17


1 IX - 30 IX

czynne codziennie

w godz. 10 - 16

kasa czynna do godz. 15


1 I - 30 IV oraz 1 X - 31 XII

środa - niedziela

w godz. 10 - 16

kasa do godz. 15

 

 

Dni i godziny zwiedzania.

Regulamin, cennik.


Deklaracja dostępności

 

 

Przejdź do BIPu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

Przejdź do strony Wystawy Dirlov Rügenwalde Darłowo. Miasto na Bałtykiem

 

WCAG 2.0 (Level AA)

Udostępnij Tweetnij

Cennik wynajmu pomieszczeń

ZARZĄDZENIE  NR   7/2021

Dyrektora  Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie z dnia 25.01.2021 r.

 

w sprawie ustalenia zasad, regulaminu oraz cennika najmu pomieszczeń  w Zamku Książąt Pomorskich Muzeum w Darłowie.

 

Na podstawie § 11 ust.1 i ust. 2 pkt. 6 Statutu Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie nadanego uchwałą Nr VI/V/46/15 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2015, poz. 2743, z  późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam następujące zasady najmu pomieszczeń w Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie:

Dyrektor wyraża zgodę na najem pomieszczeń po przedstawieniu przez podmiot wynajmujący pisemnego wniosku o najem. Wniosek o najem, o którym mowa pkt. 1, powinien precyzyjnie określać cel i charakter najmu (np. konferencja, spotkanie, wydarzenia artystyczne, ceremonia ślubna itp.) Dyrektor może odmówić najmu pomieszczeń, jeżeli uzna, że cel lub charakter najmu może zagrażać zbiorom Muzeum lub nie odpowiada randze obiektu.

 

 § 2 

W przypadku stałej współpracy mogą obowiązywać ryczałtowe ceny negocjowane między muzeum a wynajmującym.

 

§ 3 

Cennik najmu pomieszczeń  w Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Regulamin korzystania z pomieszczeń i sal ekspozycyjnych na sesje zdjęciowe określa  Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z oświadczeniem.

 

§ 5

Uchyla się Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 05.12.2017 r. Dyrektora Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie oraz Zarządzenie  nr 25/2015 z dnia 15.07.2015 r. Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 7/2021

Dyrektora Zamku Książąt

Pomorskich - Muzeum w Darłowie

z dn. 25.01.2021 r.

 

 

Cennik najmu pomieszczeń 

w Zamku Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie

 

I Cennik najmu w dniach i godzinach pracy Muzeum

             Do 1 godz. PLN netto:                

 

Kaplica zamkowa                  400,00

Kram                                  200,00

Dziedziniec zamkowy            200,00

 

Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę PLN netto:

 

Kaplica zamkowa                  100,00

Kram                                  100,00

Dziedziniec zamkowy            100,00

 

II Cennik najmu w dniach wolnych od pracy:

     Do 1 godz. PLN netto:                

 

Kaplica zamkowa                  500,00

Sala nr 7                             300,00

Dziedziniec zamkowy            300,00

 

Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę PLN netto:

 

Kaplica zamkowa                  150,00

Sala nr 7                             150,00

Dziedziniec zamkowy            150,00

 

III Cennik najmu pomieszczeń w Muzeum na sesje zdjęciowe:

 

W dniach i godzinach pracy Muzeum netto: 120,00 zł

 

W dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy Muzeum netto: 360,00 zł

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 7/2021

Dyrektora Zamku Książąt

Pomorskich - Muzeum w Darłowie

z dn. 25.01.2021 r.

 

 

REGULAMIN 

korzystania  z pomieszczeń i sal ekspozycyjnych na sesje zdjęciowe .

 

Sesje zdjęciowe w Muzeum wymagają uiszczenia opłaty:

a) w dniach i godzinach pracy Muzeum  120,00 zł netto + 23% podatku VAT

b) w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy Muzeum  360,00 zł netto + 23% podatku VAT.

 

W przypadku sesji fotograficznych wpływających na normalny tryb zwiedzania (np. zdjęcia wybranego obiektu zabytkowego, wjazd na teren dziedzińca samochodem) należy uzyskać uprzednio zgodę Dyrektora.

Fotografujący wraz z osobami korzystającymi z pomieszczeń i sal ekspozycyjnych zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządku publicznego, przepisów przeciwpożarowych, przepisów  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów porządkowych obowiązujących   w Muzeum w tym: dotykania eksponatów, ich przemieszczania, wchodzenia w oznaczone strefy odgradzające eksponaty, wykorzystywania eksponowanych mebli do siadania.

Płatność za sesje zdjęciowe następuje gotówką, kartą w kasie biletowej lub przelewem (płatność z góry) na konto Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie nr 94 8566 0003 0100 0390 2000 0002.

Dowodem opłacenia sesji zdjęciowej jest paragon z kasy fiskalnej Muzeum lub dowód bankowy, który trzeba okazać przy wejściu do obiektu.

Muzeum zastrzega sobie prawo do odrębnych ustaleń w przypadkach niestandardowych zamówień lub prawa odmowy jeżeli charakter sesji zdjęciowej jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Muzeum w Darłowie.

 

…………………

Imie i nazwisko

 

…………………

Adres

 

                                                                   Oświadczenie

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania z pomieszczeń i sal ekspozycyjnych na sesje zdjęciowe i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

                                                                                        ……………………………

                                                                                         Data i  podpis

 

 

Przetwarzanie danych "zwykłych"

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail lub innych kategorii danych związanych z możliwością kontaktu przez  Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie, z siedzibą przy ulicy Zamkowej 4, 76-150 Darłowo w związku z udostępnieniem sal wystawowych do sesji zdjęciowych?

c TAK

c NIE

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

                                                                                       Data, czytelny podpis

 

                                                                                      ………………………………………

Do pobrania:

Powyższy treść w wersji word

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze