Wystawa Zamek Zamek Zamek Zamek Zamek

WCGA 2.0   kontrast   A+   A-   reset


Zamek Książąt Pomorskich  Muzeum w Darłowie
tel./fax. +48 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

Godziny otwarcia muzeum:

 

1 V - 31 VIII

czynne codziennie

w godz. 10 - 18

kasa czynna do godz. 17


1 IX - 30 IX

czynne codziennie

w godz. 10 - 16

kasa czynna do godz. 15


1 I - 30 IV oraz 1 X - 31 XII

środa - niedziela

w godz. 10 - 16

kasa do godz. 15

 

 

Dni i godziny zwiedzania.

Regulamin, cennik.


Deklaracja dostępności

 

 

Przejdź do BIPu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

Przejdź do strony Wystawy Dirlov Rügenwalde Darłowo. Miasto na Bałtykiem

 

WCAG 2.0 (Level AA)

Udostępnij Tweetnij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie

Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie.

 • Data publikacji strony internetowej:2014-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-02-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-02-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-02-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Florek.
 • E-mail: biuro@zamekdarlowo.pl
 • Telefon: 94 314 23 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum
 • Adres: ul. Zamkowa 4 76-150 Darłowo
 • E-mail: biuro@zamekdarlowo.pl
 • Telefon: 94 314 23 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Muzeum jest cały obiekt Zamku Książąt Pomorskich mieszczący się przy ul. Zamkowej 4 w Darłowie. Zamek jest obiektem zabytkowym z XIV w. i nie jest dostosowane do zwiedzania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jedynym wyjątkiem jest wystawa poświęcona historii miasta Darłowa dostępna z poziomu dziedzińca (dziedziniec jest brukowany).

Na terenie muzeum istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze